Uncategorized

Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich poziomów posiadają ubezpieczenia w PZU. Z początku każdego roku edukacyjnego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia za sprawą gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są ważne, gdyż na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni szkolne. Pracownicy szkoły mają natomiast zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w momencie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu bądź jego familii przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania z reguły pokrywają straty doznane przez poszkodowanego, ale także korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, żeby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych szkód. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeżeli pozostaną ziszczone warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu